ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนิษฐา หมวกทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายรัฐปราชญ์ ทาจำปา
ครู คศ.1

Mr. Rio John Sumagaysay