กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิบุตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0970204471
อีเมล์ : saovapark_far@hotmail.com