ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุขสันต์ สมานมิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ พ.ต.ธีระเดช มาช่วย
ครู คศ.3