ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแสงดาว โฉมฉาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชาญวิทย์ คันธะ
ครู คศ.3

นางสาวปิยฉัตร อินสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย