กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางแสงดาว โฉมฉาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0955537759
อีเมล์ : sangdao_chom@hotmail.com

ครูพิชามญชุ์ ป้อมลอย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : Picha_pom@hotmail.com

นางสาวภาณุมาศ เทพสุรินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0833280013
อีเมล์ : evetosky777@gmail.com