คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ ต้นคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0848751966
อีเมล์ : a_dul1@hotmail.com

นางสาวปฏิญญา คำนวนชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0624196355
อีเมล์ : Patinya.khom@gmail.com

นางรุ้งดาว ปิติพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางกณิษฐา หมวกทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

นางแสงดาว โฉมฉาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

นายประกาศิต จันทนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายฐนพล โสแพทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0858226736
อีเมล์ : tpon2518@gmail.com