ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงศ์ ภู่เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ย.43 - 9 มิถุนายน 54
ชื่อ-นามสกุล : นายชวา หมื่นมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 มิถุนายน 2554-2 พฤศจิกายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนิสา แก้วโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 รก.ผอ.ร.ร.วังม่วงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2555-16 มิถุนายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายอุเทณร์ ขันติยู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มิถุนายน 2556-20 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนิสา แก้วโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 รก.ผอ.ร.ร.วังม่วงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2557- 4 มิถุนายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี ลายเสือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มิถุนายน 2558 - 31 พ.ค.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รก.ผอ.รร.วังม่วงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย.2561- พ.ย.2561
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพล สุลำนาจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พ.ย. 2561 - 8 มีนาคม 2564
เบอร์โทรศัพท์ : 0942945656
อีเมล์ : rattanachaya@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ต้นคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน