ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2564-2567 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 352.53 KB 132
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.57 KB 123
ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 123
ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 122
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีหารศึหษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 105
คำสั่งโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.32 KB 48592
ประกาศโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.78 KB 48378
การปักป้ายชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.51 KB 48383
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.1 KB 48381
>พฤกษศาสตร์ก7-003 48240
>สวนพฤกษศาสตร์ ครูปรีดา ศรีตำแย 48320
งานบุคล
>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 48483
บริหารทั่วไป
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.32 KB 47474
คู่มือการจัดการสถานศึกษารับมือสถานการณ์โควิด-19 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 47490
กิจการนักเรียน
แบบรายงานวัยรุ่นฯ เขตสุขภาพที่4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 48215
SDQ ใหม่ (version 1)_กรมสุขภาพจิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.5 KB 48438
>WS_M2 48252
อื่นๆ
งานรอง2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.13 KB 48260
เยี่ยบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 48532
เอกสารรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.44 KB 48397
ประมูลร้านขายอาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.85 KB 48187
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 48394
ดาวน์โหลด ใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.41 KB 48197
ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 199.25 KB 48243
วารสารวังม่วง Word Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 48394
SAR คุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 993 KB 48510
รายงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวประจำเดือนตุลาคม 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 48399
คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มสีฟ้า ม.ปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 140 KB 48432
คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มสีเหลือง ม.ต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.5 KB 48416
ใบประกาศผลคะแนน 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 270 KB 48307
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1/2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 152.5 KB 48592
ร่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.22 KB 48610
สมุดบันทึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 903 KB 48610
รวมรูปประเมิน สมศ. ZIP Archive ขนาดไฟล์ 949.82 KB 48423
แนวทางการนำจุดเน้น นักเรียนสู่การปฎิบัติ 48227