ฝ่ายบริหารโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป