เอกสารเผยแพร่
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.93 MB
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557-2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 832.08 KB
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.94 KB
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB
โครงการบริหารจัดการด้านเกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขอนามัยในโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.73 KB
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.12 MB
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม โดยใช้รูปแบบ WMVS MODEL
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.09 MB
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 522.5 KB
คู่มือรับเรื่องร้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.6 KB
คู่มือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.66 MB
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 481.17 KB