คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1. นายจำนง

จุลอำพันธ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2. นางสำเนียง

กลิ่นขจร

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3. นางรุ้งดาว

ปิติพร

กรรมการผู้แทนครู

4.นายสุวิทย์

จิตสันติ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นางเสาวรัตน์

ยศธิศักดิ์

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นายบุญชู

มลวัง

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระครูนิรันตร์เสลคุณ

 

กรรมการผู้แทนฝ่ายสงฆ์

8. พระปลัดประยูร

ฐิติโก

กรรมการผู้แทนฝ่ายสงฆ์

9. นายทรงวุฒิ

สารจันทึก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายประพันธ์

รักษารมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นายเศกศักดิ์

เจริญสม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นายเนรมิตร์

เชียงศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นายจิรภัทร

บุญรามณรงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นายจำเริญ

คัมภีระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นายอดุลย์ ต้นคำ
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ