เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชของโรงเรียน

 

 

                           พวกเรา เหล่าวังม่วงวิทยาคม

อุดมด้วยวิชา  และพฤกษาดี

มีวินัย ไม่เกียจคร้าน  เราขยันเป็นศรี

น้ำใจดี มีร่างกายแข็งแรง

                                      พวกเรา เหล่าวังม่วงวิทยาคม

อบรม  สร้างสังคมที่ดี

ให้โอกาส เยาวชน ได้แสดงศักดิ์ศรี

คุณความดี ให้มี แก่ตน

                                       (สร้อย) ยามเรียน เราพร้อมเพรียงกัน

จิตใจหมายมั่น ฝ่าฝัน สู่จุดหมาย

การกีฬา เราร่วมใจ และกาย

ม่วงขาวไง มีชัย ทุกเส้นทาง

                                       พวกเรา เหล่าวังม่วงวิทยาคม

เจียมตน เจียมใจ เจียมกาย

รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ชาติรุ่งเรืองมุ่งหมาย

ร่วมใจกาย พัฒนาไป ให้เจริญ (สร้อย)

 

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.12 MB