พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ/ภารกิจสถานศึกษา
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)
 ๓. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
 ๔. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)   
 
เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
๒. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม)
๓. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๔. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ๒. พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 ๔. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ