วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

ปรัชญาโรงเรียน

รู้ดี    มีความคิด   ผลิตได้   รับใช้สังคม

 

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม “มุ่งจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปี ๒๕๖๖”