ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 พ.ค. 54 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน รับการประเมินภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
ณ ห้องทานตะวัน โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
14 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียน 1/2555
14 พ.ค. 55 ถึง 15 พ.ค. 55 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.4,ม.1
18 พ.ค. 55 ถึง 20 พ.ค. 55 นักเรียน ม.4 เข้าค่ายเยาวชนแกนนำ
20 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2,ม.3,ม.5,ม.6
24 พ.ค. 55 ประชุมครูที่อำเภอแก่งคอย
11 ต.ค. 55 ถึง 24 ต.ค. 55 ปิด-เปิดภาคเรียน
ปิดภาคเรียนที่ 1/2555 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2555