ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ต.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 62 ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13 มี.ค. 61 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6
ห้องประชุมสุนทรียวิวิธ
09 มี.ค. 61 ทำบุญทอดผ้าป่าสามาัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ได้กำหนดจัดพิธิทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนสร้างโรงอาหาร
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เวลา ๐๙.๐๐ น. ขบวนแห่องค์ผ้าป่ามา ณ หอประชุมโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
เวลา ๐๘.๒๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เวลา ๑๐.๐๙ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เวลา ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม