ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
      ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ กรกกาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมีประกาศให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ด าเนินการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบกลางภาคเรียนและเป็นการผ่อนคลายความเครียดของนักเรียน ด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2564,14:22   อ่าน 4454 ครั้ง