ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1. ดร. พิมพ์นิพา

ฤทธิบุตร

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2. นายประวิทย์

กุลธราวิทย์

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3. นายประดิษฐ์

รัตนมรรคคา

กรรมการผู้แทนครู

4.นายพนม

วิถีไพร

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นายกันหา

อ่อนคล้าย

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. สิบเอกธีระศักดิ์

คำภีระ

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระครูวรเขตภิบาล

กรรมการผู้แทนฝ่ายสงฆ์

8. พระมหาคมกริช

สมิทฺธี

กรรมการผู้แทนฝ่ายสงฆ์

9. นายพิสุทธ์

อุษณีย์ต้นตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายวุฒิศักดิ์

เถาธรรมพิทักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นางเสาวคนธ์

กาศวิบูลย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นายประมาณ

จันทร์มา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. ดาบตำรวจแล

ชวดลี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นางภัสชนก

กิตติศัพท์ขจร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15. ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ